Regulamin

>
Regulamin

I. DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca – EVOLVO Wiktoria Czyżewska, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 611-244-24-85, REGON: 021307759, ul. Poprzeczna 4, 58-530 Kowary.
 2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.prokrastynacja.online.
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – czynność zmierzająca do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 10. Produkt – dostępne w Sklepie szkolenie online lub stacjonarne, przygotowane przez organizatora, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.prokrastynacja.online prowadzony jest przez Właściciela Sklepu.
 2. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz warunki dokonywania w jego ramach zakupów określa niniejszy Regulamin.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  • rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, a także zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Produkty;
  • procedurę reklamacyjną oraz procedurę odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 5. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 6. W ramach korzystania ze Sklepu zabrania się Klientowi w szczególności:
  • dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
  • podejmowania takich działań jak rozsyłanie bądź umieszczane w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej.
 7. W ramach korzystania ze Sklepu Klient jest zobowiązany w szczególności do:
  • korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez używanie właściwego sprzętu technicznego (pkt. III poniżej);
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu wyłącznie dla swojego osobistego użytku;
  • korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).
 8. Właściciel Sklepu nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu.

III. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:

a) posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux lub Windows,

b) zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer (wersja min. 7), Opera (wersja min. 12.8), Mozilla Firefox (wersja min. 24), Google Chrome (wersja min. 25) lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies, oraz program flash player,

c) posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

IV. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. W celu zamówienia Produktów za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.prokrastynacja.online, a następnie dokonać wyboru Produktów, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu.
 2. Wybór przez Klienta zamawianych Produktów (w tym ich rodzaju oraz liczby) dokonywany jest poprzez kliknięcie przycisku „Zamówienie”.
 3. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:
  • imienia i nazwiska (a w przypadku Klienta będącego przedsiębiorcą – imienia i nazwiska osoby składającej w jego imieniu Zamówienie) oraz danych do faktury.
  • adresu e-mail, a także akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenia okienka oznaczonego, jako „Przeczytałem/am i akceptuję regulamin” oraz wyrażenie zgody na realizację zamówienia przez Sklep poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”, który wskazuje na odpłatność zamówienia.
 4. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Produkty.
 5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Produktów, jak również co do formy płatności.
 6. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Właścicielowi Sklepu zapłaty.
 7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 8. Po złożeniu Zamówienia do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 9. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 8 powyżej. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 10. Właściciel Sklepu może pozbawić Klienta prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku istotnego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku, gdy Klient:
  • podczas składania Zamówienia podał umyślnie dane niezgodne z prawdą bądź naruszające prawa osób trzecich,
  • korzysta ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnie przyjętymi zasadami korzystania z Sieci,
  • korzysta ze Sklepu internetowego w sposób rażąco uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Właściciela Sklepu,
  • bezprawnie udostępniania Produkty  osobom trzecim.
 11. Dostęp do zamówionych Produktów zostaje przydzielony Klientowi  po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty na konto Właściciela Sklepu.

V. CENY PRODUKTÓW I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, wycofywania oraz wprowadzania nowych Produktów, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej..
 3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:
  • przelewem elektronicznym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Sklepu za pośrednictwem serwisu Przelewy24 – na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać numer Transakcji wygenerowany przez Przelewy24. Dostęp do Produktu zostanie przydzielony po otrzymaniu przelewu.
  • przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Właściciela Sklepu; na przelewie w polu „Tytułem” prosimy podać numer Zamówienia. Dostęp do Produktu zostanie przydzielony po otrzymaniu przelewu;
 4. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura w wersji elektronicznej.

VI. REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW CYFROWYCH

 1. Właściciel Sklepu nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji oferowanych w ramach Produktów.
 2. Reklamacje, związane z wadami Produktów zakupionych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje, związane z działaniem Sklepu Internetowego, Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@kcro.pl.
 3. Zgłaszając reklamację należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, numer Zamówienia, a także opisać powód składanej reklamacji oraz żądanie Klienta w związku ze stwierdzoną wadą Produktu.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę̨ sposób.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę̨ następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, pod warunkiem nie rozpoczęcia użytkowania Produktu. Poprzez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na adres siedziby Właściciela Sklepu, tj. ul. Szlak 47/25A, 31-153 Kraków lub za pomocą adresu e-mail: biuro@kcro.pl
 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy za pomocą poczty elektronicznej, Właściciel Sklepu niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to, co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.
 5. Właściciel Sklepu dokona zwrotu wartości Zamówienia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia przez Klienta od Umowy Sprzedaży.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zdjęcia oraz wszelkie pozostałe materiały (w tym teksty, nagrania, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu są własnością Właściciela Sklepu lub zostały użyte przez niego za zgodą ich właścicieli. Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych bez zgody Właściciela jest nielegalne i zabronione zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018, , poz.1191 ze zm.).
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom powszechnym właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Sklepu.

Start typing and press Enter to search

Koszyk

Brak produktów w koszyku.